TÀI CHÍNH KẾ TOÁN NỘI BỘ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổng hợp và làm báo cáo về các khoản chi/thu của công ty Làm việc với đối tác/nhân viên để xác minh, đối chiếu các khoản chi/thu là chính xác Quản lý dòng tiền nội bộ, hỗ trợ quản lý ra quyết định Tổng hợp và xây dựng các báo cáo…