OPERATION MANAGER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý team Operation bao gồm toàn bộ các phòng ban Fullfillment, Customer Support, HR, Kế toán, … Đảm bảo công việc của các phòng ban được vận hành một cách tốt nhất Đọc báo cáo từ các phòng từ đó đưa ra được những đánh giá tình hình và định…